AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL

KURŞUNSUZ BENZİN 20.34LT (KDV)

MOTORİN 24.02LT (KDV)

Öneri ve Şikayetler

* Doldurulması gereken zorunlu alanlar
Bilgilerinizi nasıl kullanılacağına ilişkin lütfen Aydınlatma Metni Linkini tıklayınız.

Ürünler & Hizmetler

Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.

OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ MEMNUNİYET/ÖNERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Opet Petrolcülük Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Opet”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://sunpettr.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinden erişebileceğiniz Opet Petrolcülük A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, ; talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması amaçları kapsamında;
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla (“Amaçlar”) 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında [___], tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şikâyet ve taleplerinizin sonuçlandırılması amacı doğrultusunda Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda, çağrı merkezi kanalıyla, sözleşmenin ifası, Şirketimizin hukuki yükümlülüğü ile Şirketimizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.


e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://sunpettr.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.