AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL

KURŞUNSUZ BENZİN 25.21LT (KDV)

MOTORİN 26.71LT (KDV)

Bayilik Başvurusu

*Bilgilerinizi nasıl kullanılacağına ilişkin lütfen Aydınlatma Metni Linkini tıklayınız.
* Doldurulması gereken zorunlu alanlar

Ürünler & Hizmetler

Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.

OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ ANLAŞMALI BAYİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Opet Petrolcülük Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“ Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

· Firmanız ile Şirketimiz arasında kurulan/kurulacak iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

· Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

· Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

· Talep, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

· Firmanız tarafından yapılmış olan başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

· Başvurunuzun kabul edilmesi halinde Şirketimiz ile aranızda bayilik ilişkisinin kurulması ve devam ettirilmesi,

· Bayilerimize yönelik kurumsal iletişim süreçlerinin yönetimi,

· Tanıtım ve ürün bilgilendirmelerinin yapılması, teknik bilgilendirme yapılması,

· Şirketimizin dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,

· Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

· Bayi memnuniyeti ve bağlılığı ile etkinlik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

· Finansal ilişkilerin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızda bayilik ilişkisinin kurulması ve devam ettirilmesi amacıyla elektronik ortamda internet sitemiz üzerinden Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

5) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.opet.com.tr/medium/document-file-14.vsf ’dan ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.